Nieuwsbrief voor professionals

Editie 09, 29 november 2016
In deze nieuwsbrief:
  Extra geld voor alleenstaande ouders
  Woonlab 010
  Zorg- en onderwijsspecialisten
  Nieuwe trainingen meldcode voor vrijwilligersorganisaties
  Normaliseren werkt
  Kom ERBIJ
  Hulp bij een laag inkomen
  Regionaal aanjaagteam verwarde personen
Handige links

Zorgdichtbij

GGD Rotterdam-Rijnmond

Centrum voor Jeugd en Gezin

Colofon

Deze nieuwsbrief is een uitgave voor professionals in de zorg, welzijn, jeugd en ondersteuning. Gemaakt door: gemeente Rotterdam, cluster Maatschappelijke Ontwikkeling.

Vragen of suggesties? Mail naar de redactie.

 

Zorg- en onderwijsspecialisten

Zorg- en onderwijsspecialisten
Rotterdamse kinderen met een beperking of stoornis moeten gebruik kunnen maken van een combinatie van zorg en onderwijs. De diverse regelingen en toegangen zijn nu niet goed genoeg ingericht en op elkaar afgestemd.

De zorg- en onderwijsspecialisten lossen in opdracht van de gemeente knelpunten op die ouders, kinderen, scholen en kinderdagcentra (KDC) ervaren in het realiseren van passende zorg- en onderwijsvoorzieningen. Daarnaast heeft de gemeente hun gevraagd om in de zomer een onderzoek uit te voeren naar de wensen en behoeften van ouders en de mogelijkheden die er te creëren zijn in de samenwerking tussen onderwijs en zorg.

Schakelklas
De eerste pilot daarvoor is gestart op de Van Voorthuysenschool en KDC Ellemare. Op deze school is een schakelklas gestart (schooljaar 2016/2017) van vier à vijf kinderen van school en vier kinderen van het KDC. Het KDC levert een pedagogisch medewerker en de school een leerkracht. Leerlingen maken vijf dagen per week gebruik van de schakelklas. Een à twee dagen per week is er een leerkracht van school aanwezig op het KDC om individueel aan de slag te gaan met leerlingen en tevens coaching on the job te bieden aan de pedagogisch medewerkers.

Consultatie
De tweede pilot is gestart op 31 oktober op de Tyltylschool in samenwerking met KDC Lombardijen, na de aftrap van wethouder Hugo de Jonge. Een groep van acht à tien kinderen van het KDC is gestart in een klas op school, onder begeleiding van een pedagogisch medewerker van het KDC en een leerkracht van de Tyltylschool. Eén dag in de week gaat een leerkracht van school naar het KDC. Pedagogisch medewerkers worden ondersteund met observaties en consultatie om onderwijsdidactiek breder in te kunnen zetten op het KDC. Een pedagogisch medewerker gaat eenmaal per week naar de school om te observeren en adviseert vanuit de kennis van het KDC.

Inventarisatie
Voorafgaand aan deze pilots hebben de zorg- en onderwijsconsulenten van MEE in opdracht van de gemeente een inventarisatie gedaan onder de ouders van kinderen op een KDC. Ook hebben zij gesprekken geregeld om de KDC en het speciaal onderwijs te koppelen en voeding te geven zodat een pilot gestart kan worden. De gemeente en het Samenwerkingsverband passend onderwijs PPO Rotterdam zijn nauw betrokken bij de pilots. Verschillende pilots staan op stapel om meer kinderen gebruik te kunnen laten maken van hun leerrecht.

Meer informatie
Meer informatie over de pilots vindt u op: www.ad.nl en www.ris.rotterdam.nl