Nieuwsbrief voor professionals

Editie 36, 30 januari 2018
In deze nieuwsbrief:
  Collectieve verzekering voor vrijwilligers via gemeente
  Onderwijs Rotterdam nog altijd in de lift
  Deskundigheidsbevordering Aanpak Seksueel Geweld
  Goede ideeën zijn geld waard
  6 februari: Informatieavond overstap baan leerkracht
Handige links

Zorgdichtbij

GGD Rotterdam-Rijnmond

Centrum voor Jeugd en Gezin

Colofon

Deze nieuwsbrief is een uitgave voor professionals in de zorg, welzijn, jeugd en ondersteuning. Gemaakt door: gemeente Rotterdam, cluster Maatschappelijke Ontwikkeling.

Vragen of suggesties? Mail naar de redactie.

 

Onderwijs Rotterdam nog altijd in de lift

Onderwijs Rotterdam nog altijd in de lift
Het gaat steeds beter met het onderwijs in Rotterdam. Zo daalt het aantal zwakke scholen, staan er steeds meer bevoegde leraren voor de klas en stijgen de onderwijsresultaten.

Ook maken meer Rotterdamse jongeren hun school af en vallen er dus ook minder leerlingen uit. Zorgen zijn er ook: het lerarentekort is een (groeiend) probleem. Dat staat in de vijfde voortgangsrapportage Leren Loont, die wethouder Sven de Langen begin januari naar de gemeenteraad heeft gestuurd.

Aantal zwakke scholen daalt
Het aantal zwakke scholen in Rotterdam is gedaald. In het basisonderwijs gaat het om vijf zwakke scholen, vorig jaar waren dat er nog tien. Een zeer zwakke basisschool werd gesloten. In het voortgezet onderwijs is nog een school met vier zwakke afdelingen. Dat waren er in september 2014 nog twaalf. Ook is er nog een zwakke school voor het voortgezet speciaal onderwijs. In het afgelopen jaar stegen ook de onderwijsresultaten.

Steeds meer jongeren kiezen techniek
Steeds meer leerlingen in Rotterdam kiezen voor een technische opleiding, terwijl landelijk juist een dalende trend is te zien.

Meer thuiszitters weer naar school
Rotterdam heeft de afgelopen jaren ingezet op het terugdringen van het aantal thuiszitters. Met speciale onderwijszorgarrangementen (OZA’s) worden thuiszitters weer geholpen om met school te beginnen.

Inzet op verlagen werkdruk leraren
Het lerarentekort is een groeiend probleem. Afgelopen najaar is daarom de Rotterdamse aanpak lerarentekort gepresenteerd. Zo is er 5000 euro subsidie voor potentiële zij-instromers en ruim 900.000 euro om de werkdruk in het onderwijs te verlagen en starters beter te begeleiden.

Onvervulde vacatures
Veel scholen kampen met onvervulde vacatures. Rotterdam zet in op het vergroten van de instroom van studenten aan de pabo’s. Mbo’s en pabo’s werken steeds nauwer samen om de doorstroom van het mbo naar de pabo te verbeteren.

Meer informatie
Kijk voor de volledige tekst van de Voortgangsrapportage Leren Loon en voor de Staat van het Rotterdamse Onderwijs op de website.